HELP PRO MUSICA CREATE AND SHARE TRANSFORMATIVE MUSIC

Pro Musica is a not-for-profit organization supported in large part by the generosity of organizations and individuals who value its programs. Gifts are at every level are deeply valued. Join Pro Musica’s community of supporters.

สามารถบริจาคได้ 2 ช่องทาง

1. ระบบ E-Donation บริจาคออนไลน์

บริจาคผ่าน Mobile Application ของธนาคารที่ท่านใช้บริการ โดย Scan จ่าย QR Code ด้านล่าง โดยยอดบริจาคจะแจ้งไปยังกรมสรรพากรโดยตรง เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ ตรวจสอบการบริจาคเงินได้ผ่าน www.rd.go.th

 

2. บริจาคผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: เงินบริจาคคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่บัญชี: 071-8-95914-4
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์

 

เพื่อให้โครงการสามารถนำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ จึงขอความกรุณาส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมชื่อ นามสกุล มาที่ E-mail: donatepromusica@gmail.com

SUPPORTERS

Stay updated with Pro Musica

you email